เกษาสุวรรณปองปรัชญ์, และ ตู้มุกดากร กฤษณะ. 2020. “การพัฒนากฎหมายขายฝากสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 7 (2). Bangkok Thailand, 93-100. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/246161.