ลีโรจนวุฒิกุลชัชวรรณ์. 2020. “สิทธิชุมชนในสังคมผู้สูงอายุกับรัฐสวัสดิการ”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 7 (2). Bangkok Thailand, 101-10. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/246163.