แดงแสงทองนพณัฐ, และ เขตต์กันพัฒนพันธ์. 2020. “การศึกษาคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 7 (2). Bangkok Thailand, 15-26. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/246164.