พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ, และ พวงจันทร์ธีรทิพย์. 2020. “การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการค้าขายผ้าไหม ในจังหวัดสุรินทร์”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 7 (2). Bangkok Thailand, 27-36. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/246165.