กิตฺติปญฺโ/สร้อยศรีพระมหาธนกร. 2020. “กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนาบนพื้นที่สูง ในจังหวัดเพชรบูรณ์”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 7 (2). Bangkok Thailand, 37-52. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/246166.