สุขเสนภัฏชวัชร์, แคไธสงบรรพต, ชาบุตรบุณฑริกวิเชียร, สุขจิตสมคิด, ไกรสินธุ์อิสรพงษ์, พระครูปัญญาสารบัณฑิต, และ ยุตฺติธโรพระปลัดกิตติ. 2020. “คำสอนและแนวการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 7 (2). Bangkok Thailand, 53-62. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/246167.