ขันแก้ว ทิพย์, สุวโจ พระมหาพจน์, และ หอมวัน รุ่งสุริยา. 2021. “พุทธจิตวิทยา: ความรับผิดชอบต่อสังคม”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 8 (1). Bangkok Thailand:33-46. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/248219.