พระราชปริยัติวิมล, สุรภเมธี พระมหาสากล, สีลเตโช พระใบฎีกานรินทร์, เหล่าโพนทัน สงวน, และ สิริธมฺโม พระมหาใจสิงห์. 2021. “แนวคิดความยุติธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 8 (1). Bangkok Thailand:47-64. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/248220.