พระครูโสภณวีรานุวัตร, พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, พระครูสิริพุทธิศาสตร์, เนตรพระ พระครูใบฎีกาศักดิ์ดนัย, และ เพ็ชรวงษ์ เอกมงคล. 2021. “การศึกษาวิเคราะห์เมืองอู่ทองในฐานะประวัติศาสตร์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 8 (1). Bangkok Thailand:1-14. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/248223.