ธีรวงศนันท์ ปาณิภรณ์. 2021. “การเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 8 (1). Bangkok Thailand:95-108. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/248356.