เครือเมฆ โสรฌา, และ สังคะหะ ชุติมา. 2021. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครื่องจักสานไม้ไผ่ตกแต่งผ้าขาวม้าสู่พาณิชย์ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงคีรีวัน จังหวัดนครนายก”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 8 (2). Bangkok Thailand:49-63. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/252028.