ภูทองเงิน วิรัตน์, สุขเสน ภัฏชวัชร์, แสงศรี พลนภัส, ภาคพรม สถาพร, และ สุวิชาโน พระมหาวิชาญ. 2021. “ปัจจัยทางจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 8 (2). Bangkok Thailand:65-73. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/252048.