[1]
บุษย์ชญานนท์ส., “การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยุคบริโภคนิยม”, JBSVD, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 63-80, ธ.ค. 2020.