[1]
ปุริสุตฺตโม พ., ธีรปญฺโญ พ., ต่างจิตรเ., เจริญศิริส., จันแบบส., และ ศรีนนท์ม., “ศึกษาผลงานและปรัชญาของนักคิดสำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน”, JBSVD, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 81-92, ธ.ค. 2020.