[1]
อินทวงศ์ป. และ บดีรัฐโ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้านย่านใหญ่และหมู่บ้านยมราช ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก”, JBSVD, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 1-14, ธ.ค. 2020.