[1]
เกษาสุวรรณป. และ ตู้มุกดากร ก., “การพัฒนากฎหมายขายฝากสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”, JBSVD, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 93-100, ธ.ค. 2020.