[1]
ลีโรจนวุฒิกุลช., “สิทธิชุมชนในสังคมผู้สูงอายุกับรัฐสวัสดิการ”, JBSVD, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 101-110, ธ.ค. 2020.