[1]
แดงแสงทองน. และ เขตต์กันพ., “การศึกษาคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, JBSVD, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 15-26, ธ.ค. 2020.