[1]
พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ และ พวงจันทร์ธ., “การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการค้าขายผ้าไหม ในจังหวัดสุรินทร์”, JBSVD, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 27-36, ธ.ค. 2020.