[1]
กิตฺติปญฺโ/สร้อยศรีพ., “กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนาบนพื้นที่สูง ในจังหวัดเพชรบูรณ์”, JBSVD, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 37-52, ธ.ค. 2020.