[1]
พระราชปริยัติวิมล, สุรภเมธีพ., สีลเตโชพ., เหล่าโพนทันส., และ สิริธมฺโมพ., “แนวคิดความยุติธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา”, JBSVD, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 47-64, มิ.ย. 2021.