[1]
พระครูโสภณวีรานุวัตร, พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, พระครูสิริพุทธิศาสตร์, เนตรพระ พ., และ เพ็ชรวงษ์ เ., “การศึกษาวิเคราะห์เมืองอู่ทองในฐานะประวัติศาสตร์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”, JBSVD, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 1–14, มิ.ย. 2021.