[1]
ธีรวงศนันท์ ป., “การเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา”, JBSVD, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 95–108, มิ.ย. 2021.