[1]
เครือเมฆ โ. และ สังคะหะ ช., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครื่องจักสานไม้ไผ่ตกแต่งผ้าขาวม้าสู่พาณิชย์ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงคีรีวัน จังหวัดนครนายก”, JBSVD, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 49–63, ธ.ค. 2021.