ขันแก้ว ท., สุวโจ พ., และ หอมวัน ร. “พุทธจิตวิทยา: ความรับผิดชอบต่อสังคม”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 33-46, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/248219.