พระราชปริยัติวิมล, สุรภเมธี พ., สีลเตโช พ., เหล่าโพนทัน ส., และ สิริธมฺโม พ. “แนวคิดความยุติธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 47-64, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/248220.