พระครูโสภณวีรานุวัตร, พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, พระครูสิริพุทธิศาสตร์, เนตรพระ พ., และ เพ็ชรวงษ์ เ. “การศึกษาวิเคราะห์เมืองอู่ทองในฐานะประวัติศาสตร์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 1-14, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/248223.