ธีรวงศนันท์ ป. “การเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 95-108, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/248356.