เครือเมฆ โ., และ สังคะหะ ช. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครื่องจักสานไม้ไผ่ตกแต่งผ้าขาวม้าสู่พาณิชย์ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงคีรีวัน จังหวัดนครนายก”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 49-63, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/252028.