ภูทองเงิน ว., สุขเสน ภ. ., แสงศรี พ. ., ภาคพรม ส. ., และ สุวิชาโน พ. . “ปัจจัยทางจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 65-73, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/252048.