พระครูสุเมธปทุมาภรณ์. (2021). A Study of the Four Dhatus and Kammatthana Practice in Buddhism. Academic MCU Buriram Journal, 6(2), 157–167. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ambj/article/view/248971