พระครูสุเมธปทุมาภรณ์. A Study of the Four Dhatus and Kammatthana Practice in Buddhism. Academic MCU Buriram Journal, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 157–167, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ambj/article/view/248971. Acesso em: 3 jul. 2022.