[1]
พระครูสุเมธปทุมาภรณ์, “A Study of the Four Dhatus and Kammatthana Practice in Buddhism”, ambj, vol. 6, no. 2, pp. 157–167, Dec. 2021.