[1]
พรหมวงศ์ ว. 2021. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ. APHEIT JOURNAL. 27, 1 (Jun. 2021), 171–180.