พรหมวงศ์ ว. (2021). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ. APHEIT JOURNAL, 27(1), 171–180. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss/article/view/247996