พรหมวงศ์ ว. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ. APHEIT JOURNAL, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 171–180, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss/article/view/247996. Acesso em: 27 sep. 2023.