พรหมวงศ์ วชิระ. 2021. “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ”. APHEIT JOURNAL 27 (1):171-80. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss/article/view/247996.