พรหมวงศ์ ว. (2021) “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ”, APHEIT JOURNAL, 27(1), pp. 171–180. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss/article/view/247996 (Accessed: 27 September 2023).