[1]
พรหมวงศ์ ว., “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ”, apheit-ss, vol. 27, no. 1, pp. 171–180, Jun. 2021.