พรหมวงศ์ ว. “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ”. APHEIT JOURNAL, vol. 27, no. 1, June 2021, pp. 171-80, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss/article/view/247996.