พรหมวงศ์ วชิระ. “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ”. APHEIT JOURNAL 27, no. 1 (June 21, 2021): 171–180. Accessed September 27, 2023. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss/article/view/247996.