1.
พรหมวงศ์ ว. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ. apheit-ss [Internet]. 2021 Jun. 21 [cited 2023 Sep. 27];27(1):171-80. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss/article/view/247996