[1]
เกษตรสมบูรณ์เ. 2017. กรรมวิธีการสร้างโพนของ ครูฉลอง นุ่มเรือง. Walailak Abode of Culture Journal. 17, 1 (Dec. 2017), 19-38.