[1]
วงศ์ณาศรี ป. 2018. วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0. Asian Journal of Arts and Culture. 17, 1 (Jan. 2018), 63–78.