[1]
บุญครอง ด. 2018. วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐. Asian Journal of Arts and Culture. 17, 2 (Jan. 2018), 1–25.