[1]
บริพิศ ท. 2014. วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ. Asian Journal of Arts and Culture. 14, 1 (Mar. 2014), 39–42.