[1]
จันทร์ศิริ น. 2015. การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ. Asian Journal of Arts and Culture. 15, 1 (Mar. 2015), 145–153.