(1)
เกษตรสมบูรณ์เ. กรรมวิธีการสร้างโพนของ ครูฉลอง นุ่มเรือง. WU.AOC J 2017, 17, 19-38.