(1)
บุญครอง ด. วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐. WU.AJAC 2018, 17, 1-25.