(1)
บริพิศ ท. วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ. WU.AJAC 2014, 14, 39-42.